اسپرینکلر حریق چیست؟

عکس ساده اسپرینکل

از قدیم گفته اند حادثه هیچ گاه خبر نمی کند! به وجود آمدن اتفاقاتی از قبیل آتش سوزی انکار ناپذیر می باشد.درست است که پیشگیری بهتر است اما گاهی شرایطی پیش می آید که اوضاع از کنترل خارج شده و آتش سوزی اتفاق می افتد.برای چنین روزهایی باید به فکر چاره بود.هر آتشی در ابتدا […]